ประเมินความสามารถด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายนายวิชัย มานะพิมพ์