พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active school”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active school” ซึ่งเป็นโครงการจากความร่วมมือทางนโยบายระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ “แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมการทางกายเชิงระบบแบบ 4PC” ให้สามารถบูรณาการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายกับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำความรู้ไปส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและมีกิจกรรมทางกายอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาวะและพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้าน มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งสิ้น 207 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ