สพป.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนตอ่การทุจริต “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน” และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงาน และมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี และทำการตอบตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านลิงค์การประเมินของ สพฐ. กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100005952154034/posts/pfbid0HGS4nu8vpwRiv7vDYnzVkhjWa25yXz4uJz5bVBfyT5yQ5zgFqEkaQYCw2Wts2wDCl/