สพป.อำนาจเจริญ เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Video Conference