สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัด และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2042256879316031