พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข รุ่นที่ 1