ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference