ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ