ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference