ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2565