การจัดทำราคากลาง และร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การจัดทำราคากลาง และร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ.25651.ราคากลาง2.ภาคผนวก3.ภาคผนวก4.ภาคผนวก5.แบบ บก 06