ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565