รับนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference