ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 1/2565 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้ารางวัลจาก นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

รางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา ได้แก่
       1. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
       2. นายสมพงษ์ สุรารักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง (รับแทนโดยทายาท)
       3. นายอุทัย คำผาลา ครู โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว
       4. นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี
ซึ่งรางวัลคุรุสดุดี ของคุรุสภา เป็นรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์ และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป

รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่
นางสาวพนิษฐา บุญธิมาศ ครู โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก
ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ

รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 ได้แก่
โรงเรียนบ้านทับเมย
ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ

ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

facebook สพป.อำนาจเจริญ https://www.facebook.com/amnatedpage