อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดยใช้โปรแกรม VooV Meeting เพื่อสร้างความตระหนักการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 53 โรงเรียน ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1900519016823152