พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น