สตผ. สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 14 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ