ประชุมชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ เพื่อชี้แจงให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ มีโรงเรียนเป้าหมาย 72 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

 

 

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1874054032802984