พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19