ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ VDO Conference