ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)