ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference