ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ