การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 (ประเมิน SAR) ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือสถานศึกษาและติดตามผลดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 ที่เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายให้มีการพัฒนาการของระดับคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือดำรงคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1846094972265557