โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากอำเภอหัวตะพาน เสนางคนิคม และลืออำนาจ รวมทั้งสิ้น 47 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1844676125740775