ประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น โดยต้องดำเนินการให้เป็นตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1840741872800867