การอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 3