ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2564)

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2564) เพื่อชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก รวมทั้งความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ มีความเป็นธรรมและยุติธรรมต่อผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
0


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1837499353125119