ชี้แจงโครงการอบรมผู้คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม