พิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 ณ วัดบ้านเก่าบ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/pfbid02Q4RXM3BcCXX6tX3vzkPs2V34KDVbS74kkpwJ9Po7QxSvUR8mhaFaCJXqFfZjejsDl

Loading