ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ VDO Conference