พิธีเปิดโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มปทุมราชใต้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเต็มตามศักยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาให้ผู้เรียน มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านการคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้ และครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02qR6B8bC9DZYWZTYGzEHiHgfXFHnWyCqk295nbyX2RS9iLQoaMmbSvEsKVs9Zu9Hnl

Loading