ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เป็นกิจกรรมมอบชุดอาหารกลางวันและสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 9ฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี