ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference