การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564