โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) บูรณาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม สัมมนา และการไปศึกษาดูงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีเป็นบุคลากรที่พึงปรารถนาในอนาคต ตลอดทั้ง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพต่อไป

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/267238405819955?ref=embed_post

Loading