การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และคณะที่ปรึกษา ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และโครงการที่จะขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2566 นี้

Loading