รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ