การดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาคุณคุณภาพผู้เรียน

วัที่ 9 สิงหาคม 2566 จ.ส.อ.วุฒิพล ศิลปมูลย์ รษก.ผอ.ร.ร.บ้านโนนกุง ประธานศูนย์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกฯ กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง นำคณะกรรมการก่อตั้งศูนย์ฯประชุมหารือและวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาคุณคุณภาพผู้เรียน โดยมีโรงเรียนเครื่อข่ายร่วมกัน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านโนนกุง ร.ร.บ้านาสีดา ร.ร.นิคมชานุมานสงเคราะห์3 และโรงเรียนบ้านหินสิ่ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนกุง