กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขงดำเนินการทดสอบ การอ่าน ออกเขียนได้ครั้งที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายจารึก พละไกร ผอ.ร.ร.ชุมชนโคกสารวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมกรรมการออกนิเทศ ติดตาม ในการทดสอบ คัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566