อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาจริยคุณ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)