การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน ด้านการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) บูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 124 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม