กิจกรรม “6 สัปดาห์ประขาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ