ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564