ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564