ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566เอกสารประกวดราคา01022566_0001 1.คุณลักษณะเฉพาะ 2วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะเรียนมอก.1494-2541และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541 3.ขอบเขตของงาน 4.รายละเอียดรายการโต๊ะ เก้าอี้ 5.แบบ บก06 6.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ โต๊ะ เก้าอี้