ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566เอกสารประกวดราคา01022566_0001
1.คุณลักษณะเฉพาะ
2วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะเรียนมอก.1494-2541และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
3.ขอบเขตของงาน
4.รายละเอียดรายการโต๊ะ เก้าอี้
5.แบบ บก06
6.รายละเอียดแนบท้ายประกาศ โต๊ะ เก้าอี้