แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

แก้ไขหลักเกณฑ์ย้ายครู 66 ส่ง ร.ร
ล28_2566_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ
ว110 แก้ไขปฏิทินย้ายครู