แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

https://drive.google.com/file/d/1znZyVBdnNXroHo9KUYqaa6vdTl9AXvoQ/view