โครงการขับเคลื่อนด้านนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.อำนาจเจริญ