สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2564